W związku z obawami dotyczącymi rakotwórczego działania i wpływu na układ hormonalny glifosatu - herbicydu używanego, w rolnictwie, leśnictwie oraz ogrodnictwie, Komisja Europejska, powinna odnowić jego autoryzacje rynkową jedynie na 7 lat i tylko do profesjonalnego użytku uznał Parlament w głosowaniu, w środę. Posłowie wzywają do niezależnego przeglądu i publikacji wszystkich badań naukowych, z których korzystał Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oceniając działanie glifosatu.


omisja Europejska powinna odnowić autoryzację rynkową glifosatu tylko na 7 lat, a nie, jak pierwotnie proponowano, na 15 uznali posłowie w rezolucji przyjętej 374 głosami za, przy 225 głosach przeciw i 102 wstrzymujących się od głosu.
Ponadto, Komisja Europejska powinna autoryzować tylko profesjonalne użytkowanie glifosatu, uważają posłowie.
Komisja powinna również, w odrębnych przepisach, ponownie ocenić swoją autoryzację glifosatu, w związku z brakiem decyzji Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA) dotyczącej jego klasyfikacji

W rezolucji, posłowie wzywają też Komisję do złożenia nowego wniosku, który dotyczyć będzie zrównoważonego używania herbicydów zawierających glifosat, do rozpoczęcia niezależnych badań nad jego toksycznością oraz do klasyfikacji glifosatu, opartej nie tylko na danych dotyczących jego rakotwórczego działania, ale również możliwego wpływu na układ hormonalny.

Opublikujcie dowody naukowe

Posłowie chcą, aby Komisja Europejska oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności "natychmiast ujawniły wszystkie dowody naukowe wykorzystane jako podstawa pozytywnej klasyfikacji glifosatu oraz proponowanego ponownego zezwolenia, mając na uwadze nadrzędny interes publiczny związany z ich ujawnieniem".

Zielone wypalanie "niedopuszczalne"

Posłowie potępili także "niedopuszczalne" używanie glifosatu w praktykach rolniczych znanych jako "zielone wypalanie", tzn. spryskiwanie plonów przed zbiorami, w celu przyspieszenia dojrzewania i ułatwienia zbiorów. Te praktyki prowadzą, między innymi, do wzrostu oddziaływania glifosatu na ludzi.
Glifosat nie powinien być również używany w pobliżu publicznych parków, ogrodów i placów zabaw, uważają posłowie.

Kolejne kroki

Decyzja dotycząca autoryzacji zostanie podjęta w maju, przez narodowych ekspertów, członków Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (Sekcja dot. Fitofarmaceutyków). Mogą oni przyjąć lub odrzucić wniosek Komisji Europejskiej kwalifikowaną większością głosów, w przypadku braku większości, decyduje Komisja Europejska.