Zarząd Stowarzyszenia powołał zespoły robocze ds. jakości surowca, oleju, śruty i makuchu oraz biopaliw. Zespoły w gronie specjalistów konsultują bieżące sprawy branżowe stanowiąc wsparcie dla Zarządu i biura PSPO, a także forum wzajemnej wymiany informacji.


Zarząd Stowarzyszenia powołał zespoły robocze ds. jakości surowca, oleju, śruty i makuchu oraz biopaliw. Zespoły w gronie specjalistów konsultują bieżące sprawy branżowe stanowiąc wsparcie dla Zarządu i biura PSPO, a także forum wzajemnej wymiany informacji.

W ramach Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju działają aktywnie następujące zespoły robocze:

 • Zespół ds. jakości surowca
 • Zespół ds. oleju spożywczego
 • Zespół ds. śruty i makuchu
 • Zespół ds. biopaliw

Członkami zespołu są specjaliści z danej dziedziny zgłaszani przez członków Stowarzyszenia. 


 Cele i zadania zespołu ds. jakości surowca

 1. Wypracowywanie, opiniowanie i konsultowanie stanowisk Stowarzyszenia w sprawach dotyczących jakości surowców używanych do przerobu,
 2. Opiniowanie projektów krajowych i wspólnotowych aktów prawnych dotyczących surowców używanych do przerobu,
 3. Upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych, o których mowa w pkt.2,
 4. Wspieranie przedsięwzięć służących wzrostowi konkurencyjności branży,
 5. Popularyzacja osiągnięć Stowarzyszenia w zakresie surowców używanych do przerobu. 

 Cele i zadania zespołu ds. oleju:

 1.  Wypracowywanie, opiniowanie i konsultowanie stanowisk Stowarzyszenia w sprawach dotyczących jakości, opakowań jednostkowych i zbiorczych, etykietowania olejów spożywczych.
 2. Opiniowanie projektów krajowych i wspólnotowych aktów prawnych dotyczących norm i standardów obowiązujących w obrocie olejami spożywczymi w kraju, Unii Europejskiej i krajach trzecich.
 3. Upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych, o których mowa w pkt.2
 4. Wspieranie przedsięwzięć służących wzrostowi konkurencyjności branży,
 5. Popularyzacja wiedzy z zakresu wartości dietetycznych i zdrowotnych roślinnych olejów spożywczych.
 6. Popularyzacja osiągnięć Stowarzyszenia w zakresie olejów spożywczych.                     

 Cele i zadania zespołu ds. śruty i makuchu:

 1. Wypracowywanie, opiniowanie i konsultowanie stanowisk Stowarzyszenia w sprawach dotyczących śruty i makuchu używanych w żywieniu zwierząt jako komponenty pasz
 2. Opiniowanie projektów krajowych i wspólnotowych aktów prawnych dotyczących norm i standardów obowiązujących w obrocie śrutą i makuchem w kraju, Unii Europejskiej i krajach trzecich.
 3. Upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych, o których mowa w pkt.2
 4. Wspieranie przedsięwzięć służących wzrostowi konkurencyjności branży,
 5. Popularyzacja wiedzy z zakresu wartości paszowej pasz uzyskiwanych ze śruty i makuchu.
 6. Popularyzacja osiągnięć Stowarzyszenia w zakresie śruty i makuchu.

 

 

Cele i zadania zespołu ds. biopaliw

 1. Wypracowywanie, opiniowanie i konsultowanie stanowisk Stowarzyszenia w sprawach dotyczących biopaliw produkowanych na bazie olejów roślinnych
 2. Opiniowanie projektów krajowych i wspólnotowych aktów prawnych dotyczących norm i standardów obowiązujących w produkcji i obrocie biopaliwami produkowanymi na bazie olejów roślinnych w kraju, Unii Europejskiej i krajach trzecich.
 3. Upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych, o których mowa w pkt.2
 4. Wspieranie przedsięwzięć służących wzrostowi konkurencyjności branży,
 5. Popularyzacja wiedzy z zakresu biopaliw produkowanych na bazie olejów roślinnych.                      
 6. Popularyzacja osiągnięć Stowarzyszenia w zakresie biopaliw, o których mowa w pkt. 5.