17 kwietnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, podczas którego wybrano Zarząd organizacji na nową kadencję 2019-2021.


Członkowie PSPO zdecydowali, że w Zarządzie zasiadać będą przez kolejne 2 lata dotychczasowi przedstawiciele zrzeszonych tłoczni w osobach Mariusza Szeligi (Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.), Radosława Stasiuka (ADM), Grzegorza Barczewskiego (Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o. ) oraz Wiesława Dziąga (Komagra Sp. z o.o.). Nową osobą we władzach Stowarzyszenia jest Janusz Łojewski, Prezes Zarządu Agrolok Sp. z o.o. , którego firma dołączyła w ubiegłym roku do grona członków wspierających PSPO po uruchomieniu instalacji przetwarzania nasion roślin oleistych. Zastąpił on Zbigniewa Klesyka, który reprezentował na forum Stowarzyszenia firmę BestOil Sp. z o.o. W ramach ukonstytuowania się nowego Zarządu funkcję Prezesa Zarządu ponownie powierzono Mariuszowi Szelidze, pozostali członkowie Zarządu sprawują funkcję Wiceprezesów. Walne Zebranie Członków, ponad kwestie sprawozdawcze, było również doskonała okazję do szczegółowego omówienia priorytetów organizacji na ten rok, wśród których w szczególności wymienić należy takie kwestie jak:

  • Promocja oleju rzepakowego i kreowanie jego pozytywnego wizerunku wśród konsumentów;
  • Kontynuacja działań na forum organów administracji publicznej ukierunkowanych na ugruntowania percepcji rzepaku jako rośliny oleisto-białkowej, w aktywne zabieganie o uruchomienie przez MRiRW i podległe mu jednostki (KOWR, ODR) działań promocyjno-edukacyjnych dotyczących pasz rzepakowych w ramach Programu białkowego;
  • Aktywna promocja stosowania śruty rzepakowej w Polsce, w tym efektywna komunikacja na temat korzyści związanych ze stosowaniem pasz rzepakowych;
  • Działania medialne ukierunkowane na zachowanie dominującej roli oleju rzepakowego jako surowca dla krajowej produkcji estrów metylowych,
  •     Ścisła współpraca z KIB i KZPRiRB oraz innymi organizacjami w ramach Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych, w tym aktywne uczestnictwo w pracach związanych z kształtowaniem się rynku biodiesla w ramach realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (HVO, współuwodornienie, podwójne naliczanie, obligatoryjny blending), ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistego poziomu NCW w 2020 roku;