W związku z trwającą pandemią koronawirusa Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w konsultacji z branżami przygotowało procedury postępowania w zakładach przemysłowych w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników branży spożywczej oraz pracowników obiektów logistycznych.


PROCEDURY ZOSTAŁY PODZIELONE NA 4 CZĘŚCI:

       I.          INFORMACJE OGÓLNE

      II.          SZTABY KRYZYSOWE I ŹRÓDŁO INFORMACJI

    III.          SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA

    IV.          DZIAŁANIA RÓWNOLEGŁE

 

INFORMACJE OGÓLNE

1.     W przypadku potwierdzenia u pracownika choroby COVID-19, decyzje podejmują służby medyczne i terenowo właściwa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE).

2.     Zakład zostanie poinformowany przez PSSE o stwierdzeniu potwierdzonego testem zakażenia pracownika zakładu wirusem SARS-COV-2, i przeprowadzi dochodzenie epidemiologiczne.

3.     Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ww. dochodzenia epidemiologicznego, zakład przekaże PSSE imienną listę osób (wraz z adresem, numerem telefonu, datą urodzenia/nr PESEL (jeżeli to możliwe) lub numerem NIP zakładu współpracującego, który przekaże dane identyfikujące pracownika), które miały kontakt z chorym pracownikiem. Pracownicy z listy, względem których będzie wymagana kwarantanna, zostaną o tym poinformowani przez PSSE.

4.     Zakład pracy dokonuje dezynfekcji obszaru/strefy, w której przebywał/poruszał się pracownik,
u którego potwierdzono wystąpienie choroby COVID-19, uwzględniając informacje przekazane przez PSSE w efekcie przeprowadzonego dochodzenia epidemiologicznego.

5.     Po dezynfekcji obszaru/strefy/zakładu można wznowić działalność.

 

Procedury zostały przygotowane w formie otwartych plików, które umożliwią zakładom uzupełnianie ich we własnym zakresie. Ponadto firmy stosujące powyższe procedury, mogą stworzyć dodatkowe, bardziej szczegółowe instrukcje postępowania, będące w zgodzie z istniejącymi aktami prawa oraz pozostałymi zaleceniami wydawanymi przez GIS.

Szczegółowe informacje oraz załączniki do procedury są do pobrania na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/procedury-postepowania-w-zakladach-przemyslowych-na-wypadek-potwierdzenia-lub-podejrzenia-zakazenia-sars-cov-2-u-pracownikow-zakladu-produkcyjnego-branzy-spozywczej-a-takze-pracownikow-obiektow-logis/