Członkowie honorowi


 

jan_krzymanski
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oddz. w Poznaniu
Specjalista w zakresie genetyki i hodowli roślin oleistych. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, współtwórca 7 odmian rzepaku. Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, w tym Zarządu Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Badań nad Rzepakiem (Groupe Consultatif International de Recherche sur le Colza).

jan_krzymanski
prof. dr hab. Marek Mrówczyński - Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu
Specjalista w zakresie ochrony roślin rolniczych przed szkodnikami. Twórca integrowanych programów ochrony roślin przed agrofagami. Zajmuje się biologiczną oceną i wdrożeniem do praktyki nowoczesnych insektycydów, bardziej skutecznych i bezpiecznych dla środowiska. Autor studium nad doskonaleniem ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami oraz wielu atlasów szkodników upraw rolniczych, a także owadów pożytecznych. Opracował łączne stosowanie agrochemikaliów, za które otrzymał nagrodę I Stopnia przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Opublikował ponad 1000 różnych prac (głównie z ochrony rzepaku). Jest autorem książek, monografii, atlasów i podręczników oraz "Zaleceń IOR". Od 2009 r. pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rejestracji Roślin Oleistych COBORU, oraz Komisji Legislacyjnej Rady Głównej Jednostek Badawczo - Rozwojowych. Jest członkiem Rady Programowej wydawnictw "Rośliny Oleiste - Oilseed Crop" oraz redaktorem naczelnym wydawnictw IOR - PIB.

jerzy_tys
prof. dr hab. Jerzy Tys - Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
Specjalista w zakresie agrofizyki, charakterystyki i technologii upraw roślin energetycznych (szczególnie pod kątem jakości surowca kształtowanego w czasie zbioru, suszenia i przechowywania), charakterystyki oraz technologii wytwarzania i wykorzystania biopaliw. Dorobek naukowy to 120 oryginalnych prac naukowych, 14 patentów, 7 podręczników i monografii, 12 instrukcji wdrożeniowych oraz 96 innych publikacji. Członek m.in. Rady Naukowej IBMER.

franciszek_brzoska
prof. dr hab. Franciszek Brzóska - Instytut Zootechniki PIB Balice k.Krakowa
Specjalista z zakresu paszoznawstwa i żywienia zwierząt oraz kierownik Działu Żywienia Zwierząt w IZ-PIB. Członek Rad Naukowych i redakcji czasopism naukowych. Autor ponad 600 publikacji z zakresu paszoznawstwa i żywienia zwierząt, w tym 200 oryginalnych prac naukowych i około 50 instrukcji upowszechnieniowych dla rolników. Współautor Ustawy o Paszach. Członek Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta i zespołu ds. Środków Żywienia Zwierząt przy Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 

jan_krzymanski
prof. dr hab. Wiktor Szostak - Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
Specjalis ta w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki kardiologicznej, lipidologii i chorób wewnętrznych. Autor ponad 500 publikacji i 11 książek z tych dziedzin. Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych w tym: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, The New York Academy of Science

jan_krzymanski

dr inż. Stanisław Ptasznik - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu (dawny Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego) w Warszawie. Specjalista w zakresie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, ich przetwórstwa i zastosowania ze szczególnym uwzględnieniem oleju rzepakowego, oliwkowego, palmowego i innych. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i kilkunastu patentów z tych dziedzin. Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych w tym: Europejskiej Federacji Nauki i Technologii Tłuszczów EuroFedLipid, American Oil Chemists Society, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT, Kolegium ds. Spornych Urzędu Patentowego RP. Redaktor Naczelny czasopisma naukowego "Tłuszcze Jadalne". Odznaczony za działalność Złotym Krzyżem Zasługi.


 

jan_krzymanski                                 

 dr inż Lech Kempczyński - Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju w latach 2007-2015. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktor nauk rolniczych i dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2003 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w 2005 roku tytuł Zasłużony dla Rolnictwa.


jerzy_tys

 

prof. dr hab. Magdalena Rudzińska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk Żywności i Żywieniu. Specjalista w zakresie technologii żywności i żywienia, a do jej szczególnych zainteresowań należy analiza i technologia tłuszczów, a także badanie jakości olejów i tłuszczów roślinnych różnego pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania zafałszowań olejów. Autor wielu ekspertyz i recenzji artykułów naukowych, jak również ekspert do spaw do oceny wniosków na projekty naukowe powołany przez Narodowe Centrum Nauki. Od wielu lat członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, gdzie pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów, oraz przedstawiciel w zarządzie European Federation for the Science and Technology of Lipids.


jerzy_tys

prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalista w dziedzinie entomologii i akarologii stosowanej, zwalczaniu szkodników produktów przechowywanych i kwarantannowych oraz bionomii i ekologii szkodników sanitarnych. Szczególną uwagę skupił nad metodami zwalczania owadów i roztoczy występujących w środowisku człowieka. Dotychczasowy dorobek stanowi ponad 190 publikacji naukowych, autor lub współautor 14 książek, w tym 9 podręczników i skryptów, oraz ponad 580 artykułów popularno-naukowych. Jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Badań Radiacyjnych, European Society for New Methods in Agriculture, a także European Society of Acarology, a przez wiele lat sprawował funkcję sekretarza Zarządu Głównego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (PTE). Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej profesor otrzymał Nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, a od Prezydenta RP Złoty Medal za Długoletnią Służbę.


dr hab. Regina Wierzejska, Profesor NIZP PZH - PIB. Pracownik naukowy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (wcześniej Instytutu Żywności i Żywienia), a także wykładowca akademicki. Ekspert w zakresie żywienia. Inicjator badań naukowych, autor licznych ekspertyz z obszaru bezpieczeństwa żywności i dietetyki, realizator zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia. W dorobku naukowym ma ponad 70 publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, 35 rozdziałów w monografiach i podręcznikach, 45 wykładów wygłoszonych na konferencjach naukowych. Jest recenzentem artykułów naukowych w wielu czasopismach polskich i zagranicznych. Od lat aktywnie wspiera popularyzację wiedzy naukowej.


dr hab. Stanisław Spasibionek - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Oddział w Poznaniu, Zakład Roślin Oleistych. Lider Zespołu Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych. Specjalizuje się w badaniach genetycznych dotyczących cech jakościowych roślin oleistych: rzepak ozimy, len oleisty, gorczyca biała. Główne zainteresowanie – wytwarzanie materiałów hodowlanych o zróżnicowanych parametrach jakościowych oleju rzepakowego ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania składu kwasów tłuszczowych. Autor odmiany rzepaku ozimego POLKA o zmienionej zawartości kwasów tłuszczowych w typie HO (high oleic). Jest członkiem Związku Twórców Odmian Roślin Uprawnych, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz Komisji Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych COBORU.


Dr hab. Małgorzata Wroniak - Profesor SGGW. Pracownik naukowy i wykładowca akademicki Instytutu Nauk o Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalista w zakresie technologii i chemii tłuszczów. Autor badań naukowych dotyczących olejów jadalnych, szczególnie olejów tłoczonych na zimno, autor licznych ekspertyz z obszaru jakości i bezpieczeństwa tłuszczów. W dorobku naukowym ma ponad 100 oryginalnych publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, dodatkowo autor i współautor rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz wykładów i posterów prezentowanych na licznych konferencjach naukowych. Jest recenzentem artykułów w wielu czasopismach naukowych - polskich i zagranicznych. Od 2001 roku członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, w tym Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów oraz EuroFedLipid. Od wielu lat popularyzuje wiedzę dotyczącą jakości, stabilności oksydacyjnej i bezpieczeństwa olejów jadalnych.


dr inż. Katarzyna Ratusz - Kierownik Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych w Katedrze Technologii i Oceny Żywności, Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie. Specjalista w zakresie tłuszczów i olejów jadalnych, technologii ich przetwórstwa i zastosowania, wykorzystania ubocznych produktów tłoczenia olejów w aplikacjach spożywczych i żywności prozdrowotnej. Wieloletni nauczyciel akademicki, promotor ponad 150 prac magisterskich i inżynierskich, w tym wielu prac o charakterze aplikacyjnym. Autor licznych publikacji naukowych w renomowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych, współautor podręczników akademickich i monografii. Członek licznych towarzystw naukowych i organizacji m.in.: Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 92), Euro Fed Lipids (European Federation of The Lipid Science and Technology), Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (od 1990 roku), Sekretarz Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ. 


Dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB od marca 2022 r. kieruje Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym. W latach 2017-2022 pełnił funkcję z-cy Dyrektora ds. naukowo-badawczych. Jest ekspertem w dziedzinie herbologii i techniki ochrony roślin. Zainteresowania naukowe ukierunkowane na: nowe strategie zwalczania chwastów w uprawach rolniczych, zrównoważona produkcja i ochrona roślin, rolnictwo węglowe, odporność chwastów na herbicydy, technika ochrony roślin i rolnictwo precyzyjne. Autor lub współautor ponad 180 publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz monografii i innych pozycji publikacyjnych. Główny wykonawca/koordynator  projektów oraz grantów międzynarodowych i krajowych. Prowadzi ponadto działalność szkoleniową, dydaktyczną i ekspercką. Wykładowca w szkoleniach dla doradców i rolników, a także autor licznych tematycznych publikacji popularno-naukowych.