Członkowie honorowi


jan_krzymanski
prof. dr hab. Jan Krzymański - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oddz. w Poznaniu
Specjalista w zakresie chemii i analizy chemicznej roślin oleistych, biochemii, genetyki i hodowli roślin oleistych, tworzenia roślin oleistych o uszlachetnionym składzie chemicznym.
Odkrycie cechy bardzo niskiej zawartości glukozynolanów u polskiej odmiany rzepaku jarego Bronowskiego, dokonane w 1967 r. przez profesora Krzymańskiego, okazało punktem przełomowym w ulepszaniu jakości rzepaku. Odkrycie to zrewolucjonizowało hodowlę rzepaku na świecie i pozwoliło na wyhodowanie odmian podwójnie ulepszonych, pozbawionych kwasu erukowego i o bardzo niskiej zawartości glukozynolanów.
Twórca polskiej szkoły genetyki i hodowli roślin oleistych.
Autor lub współautor około 280 publikacji, współtwórca 20 odmian rzepaku bezerukowego i podwójnie ulepszonego, 2 odmian maku wysokomorfinowego, 5 odmian maku bezmorfinowego i 1 odmiany gorczycy białej bezerukowej, promotor 8 prac doktorskich, autor 18 recenzji prac doktorskich, 13 prac habilitacyjnych, 8 ocen dorobku naukowego do uzyskania tytułu profesora.
Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. wieloletni członek Zarządu GCIRC - Groupe Consultatif International de Recherche sur le Colza (Międzynarodowa Grupa d/s Badań nad Rzepakiem), Eucarpia - European Association for Research on Plant Breeding (Europejskie Stowarzyszenie Hodowców Roślin ), Związek Twórców Odmian Roślin Uprawnych, Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN.

jan_krzymanski
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oddz. w Poznaniu
Specjalista w zakresie genetyki i hodowli roślin oleistych. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, współtwórca 7 odmian rzepaku. Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, w tym Zarządu Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Badań nad Rzepakiem (Groupe Consultatif International de Recherche sur le Colza).


jan_krzymanski
prof. dr hab. Marek Mrówczyński - Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu
Specjalista w zakresie ochrony roślin rolniczych przed szkodnikami. Twórca integrowanych programów ochrony roślin przed agrofagami. Zajmuje się biologiczną oceną i wdrożeniem do praktyki nowoczesnych insektycydów, bardziej skutecznych i bezpiecznych dla środowiska. Autor studium nad doskonaleniem ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami oraz wielu atlasów szkodników upraw rolniczych, a także owadów pożytecznych. Opracował łączne stosowanie agrochemikaliów, za które otrzymał nagrodę I Stopnia przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Opublikował ponad 1000 różnych prac (głównie z ochrony rzepaku). Jest autorem książek, monografii, atlasów i podręczników oraz "Zaleceń IOR". Od 2009 r. pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rejestracji Roślin Oleistych COBORU, oraz Komisji Legislacyjnej Rady Głównej Jednostek Badawczo - Rozwojowych. Jest członkiem Rady Programowej wydawnictw "Rośliny Oleiste - Oilseed Crop" oraz redaktorem naczelnym wydawnictw IOR - PIB.

jerzy_tys
prof. dr hab. Jerzy Tys - Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
Specjalista w zakresie agrofizyki, charakterystyki i technologii upraw roślin energetycznych (szczególnie pod kątem jakości surowca kształtowanego w czasie zbioru, suszenia i przechowywania), charakterystyki oraz technologii wytwarzania i wykorzystania biopaliw. Dorobek naukowy to 120 oryginalnych prac naukowych, 14 patentów, 7 podręczników i monografii, 12 instrukcji wdrożeniowych oraz 96 innych publikacji. Członek m.in. Rady Naukowej IBMER.

franciszek_brzoska
prof. dr hab. Franciszek Brzóska - Instytut Zootechniki PIB Balice k.Krakowa
Specjalista z zakresu paszoznawstwa i żywienia zwierząt oraz kierownik Działu Żywienia Zwierząt w IZ-PIB. Członek Rad Naukowych i redakcji czasopism naukowych. Autor ponad 600 publikacji z zakresu paszoznawstwa i żywienia zwierząt, w tym 200 oryginalnych prac naukowych i około 50 instrukcji upowszechnieniowych dla rolników. Współautor Ustawy o Paszach. Członek Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta i zespołu ds. Środków Żywienia Zwierząt przy Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

jan_krzymanski
mgr inż. Stefan Heimann - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka
Specjalista odpowiedzialny za badania oraz ocenę i wycenę wartości gospodarczej odmian roślin oleistych i włóknistych. Autor koło 200 publikacji popularno-naukowych wydawanych przez COBORU w postaci SWDR i WPDO, a także artykułów fachowych dla producentów rzepaku. Na konferencji "Konspal 2002" inicjator przeznaczania na cele paliwowe wyłącznie "00" odmian rzepaku umożliwiających żywieniowe wykorzystanie śruty/ makuchu. Zwolennik utrzymania ostrych krajowych wymogów dotyczących zawartości glukozynolanów (15 ľM/g dla nasion siewnych i 18 dla nasion przemysłowych). Propagator integrowanej produkcji rzepaku opartej na zmniejszonych nakładach na nawozy azotowe (około150kg) oraz fungicydy dzięki poszukiwaniu w licznych doświadczeniach wstępnych i rejestrowych wysokoproduktywnych odmian o zmniejszonych wymaganiach nawozowych oraz podwyższonej odporności na podstawowe choroby.

jan_krzymanski
prof. dr hab. Wiktor Szostak - Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
Specjalis ta w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki kardiologicznej, lipidologii i chorób wewnętrznych. Autor ponad 500 publikacji i 11 książek z tych dziedzin. Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych w tym: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, The New York Academy of Science

jan_krzymanski
prof. dr hab. Krzysztof Krygier - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Specjalista w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, nauki o tłuszczach, dodatków do żywności i żywności specjalnego przeznaczenia. Autor ponad 200 publikacji naukowych z tych dziedzin. Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych w tym: Członek Zarządu Europejskiej Federacji Lipidowej EuroFedLipid, członek Rad: Programowej i Recenzentów European Journal of the Science and Technology of Lipids, Wice Prezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Członek Prezydium Rady ds Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.

jan_krzymanski
dr inż. Stanisław Ptasznik - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu (dawny Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego) w Warszawie. Specjalista w zakresie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, ich przetwórstwa i zastosowania ze szczególnym uwzględnieniem oleju rzepakowego, oliwkowego, palmowego i innych. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i kilkunastu patentów z tych dziedzin. Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych w tym: Europejskiej Federacji Nauki i Technologii Tłuszczów EuroFedLipid, American Oil Chemists Society, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT, Kolegium ds. Spornych Urzędu Patentowego RP. Redaktor Naczelny czasopisma naukowego "Tłuszcze Jadalne". Odznaczony za działalność Złotym Krzyżem Zasługi.
 

 


jan_krzymanski
dr inż Lech Kempczyński - Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju w latach 2007-2015