Warunki wstąpienia


Jak zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która:

  1. zobowiąże  się  do  przestrzegania  postanowień  statutu  Stowarzyszenia, w tym  do  płacenia  składek; 
  2. złoży  deklarację  członkowską  i  uzyska  zgodę  Zarządu, za wyjątkiem  członków   zwyczajnych  –  założycieli   Stowarzyszenia;
  3. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa nasion oleistych i olejów roślinnych lub jest członkiem organów statutowych członka wspierającego, prokurentem, osobą pracującą na jego rzecz lub pracownikiem osoby prawnej mającej siedzibę w Polsce, lub pracownikiem spółki należącej do grupy kapitałowej powiązanej z członkiem wspierającym, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie  przetwórstwa  nasion  oleistych  i  olejów  roślinnych oraz posiadającej status członka wspierającego Stowarzyszenia; warunek ten nie dotyczy członków zwyczajnych – założycieli Stowarzyszenia.

Roczna składka członkowska wynosi 100 zł.

Aby otrzymać deklarację członkowską prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia.

Przyjęcie członka zwyczajnego następuje w trybie uchwały Zarządu.

Jak zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia?

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna mająca siedzibę w Polsce, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa nasion oleistych i olejów roślinnych. Składka członkowska uzależniona jest od wielkości przerobu.

Aby otrzymać deklarację członkowską prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia.

Przyjęcie członka wspierającego następuje w trybie uchwały Zarządu.

Członkowie honorowi

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, zarówno mająca miejsce zamieszkania w Polsce, jak i poza jej granicami, która w szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju przemysłu olejarskiego w Polsce. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

Przyjęcie członka honorowego następuje w trybie uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowanej na wniosek Zarządu.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

  1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
  2. ma prawo wglądu w opracowania tworzone przez Stowarzyszenie;
  3. ma prawo brać udział w pracach zespołów roboczych Stowarzyszenia;
  4. może zgłaszać inicjatywy we wszelkich sprawach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
  5. może posiadać odznakę Stowarzyszenia i używać emblematów Stowarzyszenia w sposób przewidziany wewnętrznymi unormowaniami Stowarzyszenia;
  6. może korzystać z opracowań Stowarzyszenia.